Algemene Voorwaarden

Het SpeltHuis

 

Algemene Voorwaarden Het SpeltHuis

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit  van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Het SpeltHuis en de afnemer.
 2. De Toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer wordt door Het SpeltHuis uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Offertes en prijsopgaven

 1. Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle offertes worden uitgebracht onder de voorwaarde dat het product waarop de offerte betrekking heeft ( bij onze leverancier ) op voorraad is. Indien de bestelde producten tijdelijk niet op voorraad blijken te zijn, zal de afnemer hiervan per e-mailbericht op de hoogte worden gesteld en zal hem de mogelijkheid worden geboden om op de bestelde producten te wachten of om de bestelling te annuleren. Indien de bestelde producten niet meer beschikbaar zijn, zal de afnemer van de annulering van de bestelling op de hoogte worden gebracht.
 3. Offertes en prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de bestelling geldende prijzen. Prijsopgaven zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten en inclusief omzetbelasting.
 4. Indien zich een prijsverhoging voordoet, bijvoorbeeld ten gevolge van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, enzovoorts, is Het SpeltHuis  gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen, tenzij een (wettelijke) bepaling zich daar tegen verzet.
 5. Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Het SpeltHuis gedane aanbod,wordt deze aanvaarding door Het SpeltHuis aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. In dat geval doet Het SpeltHuis een nieuw schriftelijk aanbod, waarop het bepaalde in dit artikel van toepassing is.

 

Artikel 3 Overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand en is bindend indien en voor zover Het SpeltHuis een bestelling van de afnemer schriftelijk heeft aanvaard of door Het SpeltHuis uitvoering aan de bestelling wordt gegeven
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 2 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de desbetreffende overeenkomst.

 

Artikel 4 Koop op afstand 

 1. Deze bepaling is slechts van toepassing op een overeenkomst op afstand met een consument betreffende non-food producten.
 2. De consument mag afzien van zijn aankoop en de overeenkomst annuleren op enig moment tot aan het eind van de zevende werkdag vanaf de dag na de dag waarop  de consument de goederen ontvangt, zonder dat enige boete verschuldigd is. De consument is niet verplicht om Het SpeltHuis een reden te geven voor het annuleren van de overeenkomst.
 3. Om de overeenkomst te annuleren, moet de consument Het SpeltHuis hiervan schriftelijk berichten op het contactadres.
 4. Als de consument de goederen heeft ontvangen voordat hij de overeenkomst heeft geannuleerd, moet hij de goederen terugsturen naar het contactadres van Het SpeltHuis. Het risico en de kosten hiervan zijn voor de consument. Als de consument de overeenkomst heeft geannuleerd, maar het SpeltHuis de goederen al heeft verwerkt voor bezorging, mag de consument de goederen niet uitpakken als deze door hem worden ontvangen en moet hij de goederen zo snel mogelijk terugsturen naar het contactadres van Het SpeltHuis. Het risico en de kosten hiervan zijn voor de consument.
 5. Enig bedrag dat ten gunste van Het SpeltHuis is gedebiteerd zal binnen 14 dagen na ontvangst de retourzending worden gecrediteerd. De consument is verantwoordelijk voor de kosten voor het terugzenden van de goederen naar het contactadres en zal de goederen hetzij persoonlijk retourneren of via verzending via een postdienst waarmee de goederen aangetekend kunnen worden verstuurd. De consument erkent dat hij verplicht om te allen tijde redelijke zorg te dragen  voor de goederen  als de goederen in zijn bezit zijn voordat deze goederen naar Het SpeltHuis worden geretourneerd overeenkomstig dit artikel.

 

Artikel 5 Betaling 

 1. De factuur dient binnen een termijn van acht werkdagen na dagtekening van de factuur te zijn voldaan,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Het SpeltHuis zal de overeenkomst pas uitvoeren, zodra zij de koopsom heeft ontvangen, zulks tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Indien de factuur niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan en nadat de koper schriftelijk in gebreke is gesteld, zal over het openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 3. Indien de afnemer surseance van betaling of zijn faillissement  aanvraagt, of zijn faillissement wordt aangevraagd, zijn alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Alle door Het SpeltHuis te maken buitenrechtelijke kosten ingeval van de niet tijdige of behoorlijke nakoming door Koper komen geheel ten laste van Koper. 

 

Artikel 6 Leveringstermijnen

 1. De door Het SpeltHuis opgegeven leveringstermijnen zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 2. Het SpeltHuis is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van de overeengekomen leveringstermijnen, doch hiervoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist.
 3. Overschrijding van een leveringstermijn  geeft de Koper nimmer het recht enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Het SpeltHuis. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Het SpeltHuis of indien de  overeengekomen leveringstermijn met meer dan vier weken wordt overschreden. Als dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 7 Reclames

 1. De afnemer is verplicht bij levering controle op hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare schade aan geleverde goederen uit te voeren.
 2. Reclames ter zake van hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare schade en/of gebreken dienen door de afnemer zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 12 uur na levering schriftelijk bij Het SpeltHuis te worden ingediend, bij gebreke waarvan de hoeveelheden, vermeld op afleveringsbonnen, facturen, of dergelijke documenten als juist worden beschouwd en de goederen worden geacht zonder aan de buitenkant zichtbare schade te zijn geleverd. Indien de tekortkomingen in de afgeleverde hoeveelheid minder dan 10% van het totaalbedrag bedraagt, is de afnemer gehouden het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de koopprijs.
 3. Reclames ter zake ten tijde van levering niet-zichtbare schade en/of gebreken, alsmede andere reclames dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 24 uur  na levering c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, door afnemer bij Het SpeltHuis schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.
 4. Te late of op verkeerde wijze bij Het SpeltHuis ingediende reclames hebben geen rechtsgevolg en ontheffen Het SpeltHuis  van iedere aansprakelijkheid.
 5. Indien wordt vastgesteld dat de geleverde goederen niet voldoen aan de overeengekomen specificaties, heeft Het SpeltHuis gedurende een met de oorspronkelijke leveringstermijn overeenkomende termijn gelegenheid tot het vervangen daarvan. De overeengekomen betalingsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 6. Reclames omtrent ‘smaak’  worden door Het Spelthuis niet als tekortkoming aangemerkt en kunnen dien ten gevolge niet worden gereclameerd.

 

Artikel 8 Garantie

 1. Het SpeltHuis garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 2. De garantieverplichting van Het SpeltHuis jegens de afnemer strekt  niet verder dan de garantieverplichting van de toeleveranciers van Het SpeltHuis.  De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
 3. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, zal Het SpeltHuis de zaken binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, wanneer retournering van de zaken redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, naar keuze van Huis Van Luxe, vervangen of zorg dragen voor herstel.
 4. Het SpeltHuis is nimmer tot  enige garantie gehouden, althans zal gerechtelijk zijn garantieverplichtingen op te schorten, indien en zolang de afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Het SpeltHuis is nimmer aansprakelijk  voor enige directe of indirecte schade van de koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Het SpeltHuis.
 2. De aansprakelijkheid van Het SpeltHuis jegens de koper  is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de contractsom ter zake van de betreffende (deel)levering exclusief BTW.
 3. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Het SpeltHuis, zal de koper Het SpeltHuis vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de producten respectievelijk voortvloeiende uit het gebruik van de producten of ontstaan door respectievelijk voortvloeiende uit de door Het SpeltHuis buiten haar bedrijf verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien Het SpeltHuis  door overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, dient Het SpeltHuis in  redelijkheid aan zoveel mogelijk verplichtingen te voldoen.
 2. Indien de overmachttoestand zolang heeft geduurd, dat van één der beide partijen niet verlangd kan worden dat zij de overeenkomst in stand laat, heeft deze partij het recht de overeenkomst schriftelijk  geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding , ook niet als Het SpeltHuis als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Onder overmacht van Het SpeltHuis wordt verstaan elke van haar onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden o.a. ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de  productie door diens toeleveranciers alsmede maatregelen van enige overheidsinstantie.
 4. Het SpeltHuis zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een ( mogelijke ) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en risico

 1. De eigendom van alle door Het SpeltHuis geleverde zaken wordt door haar uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling van al haar vorderingen, met eventueel  daarover verschuldigde rente en kosten, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van goederen en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden, heeft plaatsgevonden.
 2. De afnemer mag slechts in het kader van zijn normale bedrijfsvoering over de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken beschikken. In dat geval vervalt het eigendomsrecht van Het SpeltHuis eerst,wanneer de desbetreffende zaken aan derde zijn afgeleverd.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment waarop deze producten aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 12 Ontbinding 

 1. Indien de afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de afnemer in verzuim en is Het SpeltHuis gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, of de overeenkomst op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een ander onverminderd de andere rechten van Het SpeltHuis.
 2. In geval van surseance van betaling of faillissement  van het bedrijf van de afnemer, zullen alle overeenkomsten met de afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Het SpeltHuis de afnemer binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming  van ( een deel van ) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Het SpeltHuis zonder ingebrekestelling gerechtigd is de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld.

 

Artikel 13 Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle offertes, alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor transacties met het buitenland geldt, dat de toepasselijkheid van de Eenvormige Koopwetten en het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 3. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement van Breda neemt kennis van allen geschillen welke mochten ontstaan tussen partijen, tenzij Het SpeltHuis er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 4. De keuze van de Nederlandse rechter in lid 3 laat onverlet de bevoegdheid van Het SpeltHuis om de rechter te adiëren die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn geweest.

 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Het SpeltHuis : https://www.hetspelthuis.nl. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

Het SpeltHuis, 1 mei 2014